موسسه تامین درمان بسیجیان

به راستی كه زنده نگه داشتن یاد شهدا كمتر از شهادت نیست.

به مناسبت هفته غرور آفرین دفاع مقدس بر آن شدیم تا همانطور كه قبلاً خدمت دوستان عرض كرده بودیم،از بهترین های مطالب و مباحثی كه در طول این هفته ثبت می گرددتقدیر و به رسم یادبود هدیه ای تقدیم حضورشان نماییم.
نسخه مناسب چاپ

.