اردوهای نوروزی در سراسر کشور
دوره های جمع بندی نوروزی استان ها
برگزاری جلسه ماهانه پشتیبان ها در استان قم
برگزاری جلسه ماهانه پشتیبان ها با موضوع اهمیت استفاده از تعطیلات نوروز برای رفع نقاط ضعف و جبران عقب ماندگی از برنامه درسی و جمعبندی در استان قم
همایش عفاف و حجاب از سلسله برنامه های مشاوره ای و آگاه سازی والدین در مدارس ابتدایی معراج اندیشه استان کرمانشاه برگزار گردید.
استعدادیابی تحصیلی
لطفا برای اطلاع از نتایج خود، نرم افزار تات را دریافت کنید.

صفحات