اعلام نتایج مسابقۀ پیامکی «مهدویت»
در مقاطع ابتدایی، دورۀ اول و دوم متوسطه
مؤسسه رزمندگان اسلام در راستای ارتقای سطح خدمات آموزشی، بسته جدید محتوای الکترونیکی خود را در قالب مجموعه اپلیکیشن های درسی ارائه می دهد.
طراحی مسیر تحصیلی دوره دوم متوسطه ویژۀ دانش آموزان پایۀ نهم استان تهران برای اولین بار در کشور در مرکز هدایت تحصیلی مؤسسه علمی رزمندگان اسلام
کــنــکــوری هــا، نــوروز دوران جــهــش اســـت!

صفحات