این موفقیت بزرگ را به دانش­ آموزان عزیز و گرامی و نیز خانواده­ های آنها و دست­ اندرکاران مجری طرح آیه­ های تمدن تبریک عرض می نماییم.

صفحات