دومین جلسه مشترک توجیهی، آموزشی طرح جهاد علمی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دراستان قزوین برگزار شد.
طرح جهاد علمی یک فرصت آموزشی برای دانش آموزان بسیجی مناطق محروم
كارگاه آموزش پشتيبانهاي استان آذربايجانشرقي با حضور بيش يكصد نفر از پشتيبان هاي استان آذربايجانشرقي در تبريز برگزار شد.
آزمون آیه های تمدن با استقبال بی نظیر دانش آموزان در استان قزوین را در پی داشت.

صفحات