مــــــطـالـعـۀ درس هــای ادبــیـــات و عــــربــی
در این مقاله چند روش برای انجام یک مطالعه مناسب پیشنهاد شده است.
تست زنی در کنکور
افراد بسیاری در امتحاناتی چون کنکور شرکت می‌کنند اما قبول نمی‌شوند. در مواردی علل عدم قبولی آن‌ها به مسائلی غیر از عدم مطالعه یا مطالعه‌ی ناکافی مربوط می‌شود.

صفحات