در بخش دوم مقاله «استرس چیست» با نشانه های : علائم رفتاری، نشانه های جسمانی، نشانه های احساسی و نشانه های روانی آشنا می شوید.
در این مقاله چند روش برای انجام یک مطالعه مناسب پیشنهاد شده است.
مدیریت زمان مجموعه‌ای از مهارت‌هایی است که منجر به استفاده مؤثر از زمان شده و در واقع، روشی جهت کنترل و به تصرف درآوردن زمان است.

صفحات