خلاصه نویسی درس های فرمولی و قاعده دار، خلاصه نویسی درس های تشریحی و گسترده (حفظ کردنی)، خلاصه نویسی و یادگیری لغات و اصطلاحات کلیدی و دشوار و ...
مــــــطـالـعـۀ درس هــای ادبــیـــات و عــــربــی
اشتباهات رایج، عملکرد انواع حافظه، تقویت حافظه و ...

صفحات