پیش خوانی و پس خوانی، پرسش از خود و طرح سوال، نکات مهم را ببیند و زیر آن خط بکشید، مطالب مهم را تکرار کنید، نکات مهم مطالعه
اشتباهات رایج، عملکرد انواع حافظه، تقویت حافظه و ...
واکنش فوری، واکنش متوسط، واکنش پایدار و طرز برخورد با این واکنش ها

صفحات