مــــــطـالـعـۀ درس هــای ادبــیـــات و عــــربــی
اشتباهات رایج، عملکرد انواع حافظه، تقویت حافظه و ...
بسیاری از دانش آموزان به علت عجله نمودن در تست زدن و یا ترس از وقت کم آوردن، مرتکب اشتباهاتی می شوند که ...
پیش خوانی و پس خوانی، پرسش از خود و طرح سوال، نکات مهم را ببیند و زیر آن خط بکشید، مطالب مهم را تکرار کنید، نکات مهم مطالعه

صفحات