اگر مي خواهيد خلاقيت شما از بين نرود و حتي شكوفا شود، كافي است از چارچوب ها رهايي يابيد و فراتر از آنچه كه معمول است بيانديشيد.
واکنش فوری، واکنش متوسط، واکنش پایدار و طرز برخورد با این واکنش ها

صفحات