جلسه مسئولین نمایندگی موسسه در سرپرستی خوزستان
اولین جلسه سال ۹۵ نمایندگی های موسسه در سرپرستی خوزستان در تاریخ ۹۵/۲/۸ برگزار شد.
کارگاه های تکمیلی تخصصی برای دانش آموزان تمام رشته های دانشگاهی در اسلامشهر و شهرری - روز های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۷ و ۲۸ مرداد۹۵ به صورت گروهی و انفرادی انجام پذیرفت.

صفحات