«نشست صمیمی و جلسه مشترک مسئولین دفاتر نمایندگی های تهران بزرگ و شعب علمی بسیج دانش آموزی
جلسه مشترک مسئولین شعب علمی بسیج دانش آموزی مناطق۱۹ گانه شهر تهران و مسئولین نمایندگی های سرپرستی تهران بزرگ با حضور خواهر قربانی معاون محترم علمی پژوهشی سازمان بسیج دانش آموزی و فرهنگیان و آقای علی شجاع مسئول آزمون سرپرستی تهران بزرگ به منظور انجام هماهنگی و تبادل نظر پیرامون امورات جاری و نحوه تعامل و حسن همکاری فی مابین با مؤسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام در روز سه شنبه تاریخ ۹۵/۰۴/۲۲برگزار گردید.

صفحات